Vårt uppdrag

6 – 20 september 2017 visades utställningen ”Ut med konsten!” på Stadsbiblioteket för att uppmärksamma att det är 70 år sedan Göteborgs Stad började köpa in konstverk för att placeras ut och visas på kommunala arbetsplatser.

Göteborg Konst är en enhet inom kulturförvaltningen som arbetar med offentlig konst, både inom- och utomhus i staden. Genom att processleda konstgestaltningar och placera ut konstverk ur stadens konstsamling, erbjuds allmänheten en möjlighet att uppleva samtida konst i sin vardag.

Till grund för arbetet finns en demokratisk ambi­tion, en övertygelse om att konsten är en viktig del i samhället och att den ska vara tillgänglig för alla. I en tid av ökad polarisering har den offentliga konsten en viktig funktion att fylla då den skapar möjlighet till interaktion och diskussion. Konstverk speglar och reflekterar upplevelser och händelser, ger utrymme för nya tankar och idéer, men utvecklar också helt konkret de gemensamma rummen och bidrar till nya mötesplatser.

Vad som är konstnärlig kvalitet är inte godtyckligt utan måste vara föremål för diskussion och därför arbetar Göteborg Konst med konstsakkunniga i samtliga processer. Genom samarbeten, omvärldsbevakning och ett omfattande nätverk förankras enhetens arbete i samhället. Göteborg Konst är stadens självklara plattform för dialog om den offentliga konsten, både för professionella aktörer och engagerad allmänhet.

OFFENTLIG KONST

Offentlig konst kan se ut på många olika sätt, oftast beroende på när konstverket skapades. Varje tid har sina uttryck och ideal. I Göteborg finns ett stort antal offentliga konstverk, de äldsta över 100 år gamla. Alla dessa konstverk som placerats i vårt offentliga rum bär en berättelse om vår gemensamma historia.

Några av Göteborgs mest folkkära landmärken är konstverk, till exempel Poseidon av Carl Milles eller Karl IX:s ryttarstaty av John Börjesson, mer känd som Kopparmärra. Men hur ser morgondagens konst ut?

Konst kan beröra, stimulera, oroa eller mana till eftertanke och har i första hand en funktion att vara just konst. Den kan ge identitet och särprägel åt den plats där den är placerad, ibland åt en hel stad. Konst i stadsrummet möter oss i vår vardag och oavsett vilka vi är och hur våra liv ser ut.

Arbetet med offentlig konst utgår från en idé om ett demokratiskt samhälle. Man har sedan länge insett konstens förmåga att skapa perspektiv, reflektion och gemenskaper i samhället. Där av kommer idén om en offentligt finansierad konst. Att placera den i stadsrummet är att tillgängliggöra konsten för fler. Därför är det viktigt att även den offentliga konsten får uppröra, vara angelägen och ställa vår världsbild på ända.

KONSTSAMLINGEN

Alla kommunala arbetsplatser kan ansöka om att få en kollektion av konstverk ur samlingen utplacerade i sin verksamhet. Samlingen består idag av närmare nio tusen konstverk som speglar Göteborgs konstscen från 1940-talet fram till idag. Genom att medvetet visa en mångfald av konstnärliga uttryck från olika tidsperioder, av konstnärer med olika bakgrund och förhållningssätt, så öppnar samlingen upp för konstens många röster. Konsten bidrar till att göra arbetsplatsen stimulerande, samtidigt som den ger besökare spännande konstupplevelser.

Vilka konstverk som ska inkluderas i samlingen är resultatet av sakkunniga diskussioner. Två konstkonsulter rekryteras bland stadens utövande konstnärer. Under en tidsbegränsad period får de i uppdrag att besöka utställningar i staden. Konstverken köps in från gallerier, konsthallar och andra plattformar för samtida konst. Konstverken registreras i ett konstregister och inventeras regelbundet.

Vad som uppstår i det mötet med ett konstverk går inte att mäta och är ofta svårt att uttrycka med ord. En del konstverk skapar inte några reaktioner alls, medan andra väcker starka känslor och tankar. Det kan beröra allt från små händelser i vardagen, till stora existentiella frågor om samhälle, religion, identitet och kultur. Efter att en kollektion placerats ut erbjuds arbetsplatsen alltid ett fördjupande konstsamtal där verken diskuteras.

Vidare ansvarar vi sedan några år för kommunens gemensamma konstregister. Där registrerar stadens bolag och förvaltningar som har ett eget konstinnehav sina konstverk. I uppdraget ingick även att inventera och registrera konsten i Göteborgs alla grundskolor. Konst som till största delen köpts in av Göteborgs Allmänna Skolstyrelse.

1%-REGELN

Göteborg Konst arbetar för att främja konstnärlig integritet och oberoende så att en mångfald konstnärliga uttryck och perspektiv kan ta plats i stadsrummen. Tillsammans med konstsakkunniga driver vi konstprojekt från planeringsstadiet till invigning som involverar platsen, invånarna och de sociala relationer som finns i en stad.

Den offentliga konsten kan komma in i olika faser i en stadsutveckling; som en konstnärlig förstudie som analyserar situationen på platsen eller som en aktivitet som skapar eller stärker mötesplatser. Därför är det viktigt att Göteborg Konst kommer in tidigt i planeringen så att vi i samverkan kan skapa relevanta processer för samtidskonst i våra offentliga livsmiljöer. När konsten samverkar med andra gestaltande kompetenser tillförs estetiska och kulturella mervärden till våra gemensamma rum.

I Göteborg Stad är det ett ska-krav för de byggande bolagen och förvaltningarna att inom ramen för enprocentregeln avsätta medel för konstgestaltning i samband med ny, om- eller tillbyggnation. Göteborg Konst är bolagen och förvaltningarnas samarbetspart för utveckling och genomförande av konstprojekt i det offentliga rummet i och med enprocentregeln.

DONATIONER

Det finns ett stort intresse hos allmänheten för gestaltning av offentliga miljöer. Konsten ställer viktiga frågor och väcker samtal. Charles Felix Lindbergs donationsfond har skapat förutsättningar för konstupplevelser i Göteborgs offentliga rum sedan 1909. Vid sin död donerade Charles Lindberg sin förmögenhet till Göteborgs Stad att användas till ”stadens prydande och förskönande”. Arbetet sker alltid i samråd med olika aktörer och inte minst med stadens invånare som kan föreslå och påverka vilka platser som blir aktuella. Fondens medel ger möjligheter att förbättra våta gemensamma rum med konstnärlig gestaltning.

Per och Alma Olssons grundskolefond instiftades på 1930-talet och förser Göteborgs grundskolor med konst. Göteborg Konst bistår fonden med sakkunskap och konstnärlig kompetens. Den årliga avkastningen används till att en konstnär skapar ett platsspecifikt konstprojekt. Resultatet blir ett konstverk integrerat i skolans miljö och där elever och personal ges möjlighet att få ta del av den konstnärliga processen.