Meny

Göteborgs konst på gator och torg

Tack vare Charles Felix Lindbergs donationsfond, olika bostadsbolag, privata initiativ, Statens Konstråd och Västra Götalandsregionen finns det idag cirka 1 000 – 1 500 offentliga konstverk i Göteborgs stad.

Vi kan tacka grosshandlaren Charles Felix Lindberg för drygt hundra av dessa verk, tack vare hans generösa donation. Det finns även många andra som har berikat stadens miljöer. Till exempel kommunala bostadsbolag som i många år köpt in konstverk som placerats i anslutning till deras fastigheter.
 Älvsstråket på Hisingssidan är ett bra exempel. Där står konstverken på rad, till glädje för alla. Det är Älvstranden Utveckling AB som har satsat på konst i ett område som alltmer integrerats i stadsbilden genom intensivt bostadsbyggande.

Privata, statliga och regionala konstberikare

Andra konstverk har kommit till tack vara initiativ av privatpersoner, föreningar eller privata företag.
 En annan tung aktör är Statens konstråd, tack vare deras uppdrag att förse statliga byggnader som till exempel högskolor, polisväsendet och rättsliga instanser med konstnärlig gestaltning.
 Till detta kommer Västra Götalandsregionens konstenhet som har till uppdrag att förse bland annat våra sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Östra Sjukhuset, med offentlig konst.

Vi har kartan över stadens konst

Eftersom det finns så många aktörer är det svårt att få en klar överblick över den offentliga konsten som vi dagligen möter. Vi har som målsättning att presentera all konst som finns utomhus i staden. Vi börjar med det som köpts in, beställts och finansierats av Charles Felix Lindbergs donationsfond, därefter bygger vi på med bland annat konsten som har kommit till med 1%-regeln.

Här hittar du ett antal av stadens konstverk. Sök efter konstnär eller titel på verket i undermenyn eller använd kartan. Där kan du se var konstverken finns.

Konstverken på denna hemsida skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverket inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren. Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webb-sida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod. Konstverk av upphovsmän som företräds av Bildupphovsrätt återges på denna hemsida med tillstånd av Bildupphovsrätt, www.bus.se.
Vid önskan att nyttja verket ska Bildupphovsrätt kontaktas, telefon 08-54 55 33 80, fax 05-54 55 33 98 eller e-mail bus@bus.se