Konst på jobbet

Fredrik Norén, ”Nr.17 Lacking”, väggskulptur, blandteknik, 55 x 70 x 24 cm. Inköpt Göteborgs konstförening. © Fredrik Norén/Bildupphovsrätt 2018

Alla kommunala arbetsplatser kan låna konst, både förvaltningar och bolag. Konsten hänger på obestämd tid, ibland kan det handla om många år. Många passar på och byter ut sin konst vid en renovering eller flytt eller omorganisation. Dessutom kommer nya arbetsplatser till, gamla läggs ner och försvinner. Idag kan vi med relativt kort varsel placera ut konst.

OM LÅNEVERKSAMHETEN – KONST PÅ JOBBET

År 1946 beslöt stadsfullmäktige att tillsätta Göteborgs konstnämnd med uppdraget ”…att för stadens del tillvarataga konstnärliga uppgifter i olika hänseenden …samt…bevaka och vårda sig om frågor rörande den konstnärliga utsmyckningen av särskilda förvaltningsbyggnader, skolor, sjukhus, andra allmänna inrättningar samt sammanträdes- och samlingslokaler beträffande såväl redan befintliga som planerade byggnader…”

I den här något tungrodda texten döljer sig en enkel och genial idé: alla stadens kommunala arbetsplatser skulle få tillgång till god konst. Sedan dess har exempelvis förvaltningar, bolag, skolor och förskolor och stadsdelsförvaltningar mottagningar fått konst till sina lokaler, till glädje för både anställda och besökande.

FOLKBILDNING

Tanken att hänga konst på arbetsplatser och institutioner var från början pedagogisk. Målsättningen var, i sann folkbildaranda, att öka medborgarnas intresse och förståelse för konst. Konstberedningens folkvalda politiker skötte tillsammans med konstnärskonsulter och tjänsteman inköpen av konst. Inköpen reglerades av regler som gynnade yrkesaktiva konstnärer men också, genom beslut att endast handla konst på stadens seriösa gallerier, stimulera konstlivet i Göteborg.

GÖTEBORGS KONSTNÄMND – KULTURNÄMNDEN

Göteborgs konstnämnd, som var en av stadens minsta nämnder fick i uppdrag att påbörja arbetet. När Kulturnämnden bildades 1993, övergick verksamheten dit. År 2005 beslöt Kulturnämnden att professionalisera konstinköpen. De politiskt tillsatta lekmännen i konstberedningen togs bort och ersattes av sakkunnig tjänsteman. Däremot behöll man de rådgivande konstnärskonsulterna som precis som tidigare, byts ut regelbundet.

GK-344, © Mona Huss Walin/Bildupphovsrätt 2017, " Kvarteret Kanonen", litografi, 1980, 52 x 47 cm
GK-344, © Mona Huss Walin/Bildupphovsrätt 2017, ” Kvarteret Kanonen”, litografi, 1980, 52 x 47 cm

INKÖP TILL SAMLINGEN

Idag omfattar samlingen cirka 9 000 verk och ökar med cirka 80 – 100 verk varje år. Den representerar många konstriktningar i de mest skiftande tekniker och material.  Det finns grafik, teckning, måleri, skulptur, textil, keramik och glas. År 1947 var anslaget 15 000 kronor, motsvarande ca 240 000 kronor i dagens penningvärde. Idag är 800 000 kronor öronmärkta för konstinköp.

HUR GÅR DET TILL?

En arbetsplats som vill ha konst anmäler sitt intresse till oss. Vi börjar med att titta på lokalerna och diskutera vilken konst som kan passa i miljön och verksamheten. Därefter föreslår vi en kollektion med bilder, objekt och skulpturer. När arbetsplatsens medarbetare har sagt ja placerar vi ut verken. Vi koncentrerar oss på allmänna utrymmen där många människor kan se konsten som till exempel samlingssalar, konferensrum, väntrum, entréer, korridorer, mottagningsrum, lunch- och personalrum.

SAMTAL OM KONSTEN

För oss är det viktigt att hängningarna av konsten också följs av en visning och ett samtal kring bilderna.

Redan vid hängningen sker en naturlig dialog om konstverken. För att förankra konsten och göra den tillgänglig för så många som möjligt har vi gärna en introduktion för medarbetarna. Allra helst som en trevlig tillställning där alla får chansen att lära känna konsten på väggarna, lyssna och ställa frågor.

Det ordnas enklast av en kontaktperson på arbetsplatsen som är länken till oss. Vi ser också gärna kontaktpersonen som en naturlig förmedlare av information om konst och kultur ut till de arbetsplatser som Kulturförvaltningen vill nå ut till.

Kontakta vår intendent om du vill ha en visning

MÅNGA SLAGS BILDER

Eftersom vårt uppdrag inte handlar om regelrätt utsmyckning kan vi inte alltid tillmötesgå alla önskningar, det finns ofta önskningar om glad, färgrik konst som piggar upp. Det handlar i stället om att visa hur olika konstnärliga uttryck kan se ut: grafiska blad varvas med svartvita teckningar, målningar blandas med reliefer och väggobjekt. Skulpturer spelar mot textil, glas och keramik. Äldre konst samverkar med nya uttryck, konstnärskynnen förstärks i spännande, stilistiska möten. En bild, som vid första mötet upplevs som svårtillgänglig kan efter en tid avslöja helt nya, intressanta skikt.

LÅT KONSTEN TA TID

Att ge konsten tid, att ge sig själv tid att bekanta sig och utforska en bild är viktigt i mötet med konsten. Konstens väsen är inte i första hand att behaga. Konstnären berättar något genom att skildra det med hela sitt väsen, sitt sätt att gestalta, oftast utan att smickra eller anpassa sig till behaglighetens norm.

GLÄDJE OCH ILSKA

Vi är vana att mötas av både glädjerop och skällsord. Oftast är konsten välkommen och uppskattad när man upplever hur bilderna förvandlat en trist korridor till ett spännande promenadstråk, hur ett blekt sammanträdesrum har fått en bild som ger stringens och personalrummet blivit så mycket trevligare att vistas i.

SE EN FILM OM VÅRT ARBETE

I samband med verksamhetens 70-årsjubileum, 2017, producerade vi en introduktionsfilm som ger en inblick i hur konsten placeras ut och visas i offentliga rum. Filmen kan ses på sajten Vimeo. (länk till filmen på Vimeo)

STÖLD AV KONST

Stölder av konst förekommer, men det är inte så vanligt. Den största anledningen till att verk inte hittas vid en inventering är att konstverket flyttats eller ställts undan utan vår vetskap.

Om man på en arbetsplats vet att ett konstverk stulits skall den ansvarige konstkontakten polisanmäla stölden. Kopia på polisanmälan skall skickas direkt till intendenten för samlingen på Göteborg Konst.