Konstsamlingen

Erik Kihlbaum, U.T-1, målning, lavering, 56 x 73 cm, 2017. Inköpt Galleri Thomassen. © Erik Kihlbaum, 20

I samlingen som idag består av cirka 9 000 verk finns målningar, teckningar, reliefer, foto, grafik. Här finns också textilkonst och konsthantverk, större skulpturer och alla sorters blandtekniker.

HUR DET BÖRJADE

Verksamheten startade 1946 med ett beslut i kommunfullmäktige, man bildade stadens minsta nämnd, Göteborgs konstnämnd, med uppdrag att se över behovet av konst på stadens kommunala arbetsplatser, på den tiden främst skola och sjukvård.

Genom att kontinuerligt köpa in konst på stadens gallerier ville man stödja konstlivet på minst tre sätt: att placera ut konst på arbetsplatserna skulle väcka de anställdas och besökarnas intresse för konst, man skulle gynna konstnärerna och man skulle aktivt stödja stadens konstliv. Med dessa årliga inköp har samlingen blivit en spegling av olika konstnärliga uttryck, från Göteborgskoloristerna till dagens unga konst, via exempelvis den tidstypiska femtiotalsgrafiken och sextio- och sjuttiotalets politiska konst.

HÅLLA KOLL

Vi registrerar, märker, fotograferar och ramar de inköpta verken. Uppgifterna sparas i ett dataregister där all tänkbar information om konstverket och så småningom dess placering på en arbetsplats lagras.

KONSTEN HÄNGS

Vad som finns i vårt lager varierar. Här samlas nyinköpen, tillsammans med återtagna verk blir de tillgängliga för utplacering. Inte heller i de kommunala verksamheterna är livet statiskt: arbetsplatser läggs ner, man flyttar till nya lokaler, man omorganiserar, krymper eller utökar. Nya behov i samhället gör att helt nya verksamheter startas. Detta innebär att vi ständigt hämtar hem konst samt gör ny- och omhängningar hela tiden. Konsten är dessutom aldrig permanent uthängd, förutom rent praktiska orsaker till förändringar kan en arbetsplats efter några år längta efter att se nya konstverk i sina lokaler.

INKÖPEN

Vi köper inte in konst med en speciell miljö i åtanke vilket ger oss stor frihet vid inköpen. Vi kan köpa konst som vi bedömer som intressant och kvalitativt bra utan begränsningen av en redan befintlig vägg att hänga den på. Visserligen händer det, att ett verk kan få vänta ett tag innan det får sin givna plats, men förr eller senare kommer all konst ut. Eftersom vi inte har samma uppdrag som ett konstmuseum, att samla på vissa konstnärskap, särskilda konstperioder eller utifrån geografiska områden för att bevara dem för eftervärlden, spänner vår konstsamling över ett stort fält av genrer, uttryck och tekniker. Däremot styrs vi av givna direktiv: de två viktigaste är att vi köper in enbart på stadens gallerier eller motsvarande och att vi bara köper av nu levande konstnärer.

I maj 2017 beslöt kulturnämnden i Göteborg att anta nya reviderade riktlinjer gällande konstinköp (ladda hem som PDF-fil Reviderade-Riktlinjer-Konstinkop-2017).

INTE BARA FÄRGGLATT

Att vi tar hänsyn till hur samlingen ska användas, att den ska väcka intresse för konst, betyder inte, att konsten ska vara enbart lättillgänglig. Konsten är inte dekoration. Den ska väcka frågor, undringar och skapa debatt. Genom att medvetet blanda stilar, olika tidsperioder, åldrar och tekniker vill vi öppna upp för konstens många röster.

Konstverken på denna hemsida skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverket inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren. Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webb-sida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod. Konstverk av upphovsmän som företräds av Bildupphovsrätt återges på denna hemsida med tillstånd av Bildupphovsrätt, www.bildupphovsratt.se Vid önskan att nyttja verket ska Bildupphovsrätt kontaktas, telefon 08-54 55 33 80, fax 05-54 55 33 98 eller e-post bildupphovsratt@bildupphovsratt.se